Skip to Content

opłata miejscowa (klimatyczna)

Stawki opłat miejscowych, popularnie zwanych klimatycznymi są regulowane uchwałami rad miejskich lub gminnych. Opłatę płaci każdy turysta przyjeżdżający na wakacje do miejscowości wypoczynkowej. Pobierana jest za każdy dzień pobytu. Pobrane kwoty właściciele kwater są zobowiązani do przekazywania ich samorządowi. W założeniu opłaty miejscowe powinny być przeznaczone na cele turystyczne.

Stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Miasta Władysławowa na 2014 rok można sprawdzić pod adresem
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2013/3930/akt.pdf

Poniżej tekst uchwały regulującej stawki opłat we Władysławowie na rok 2011 ze strony internetowej UM Władysławowo - bip.wladyslawowo.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNjgzLDI2Myk=

UCHWAŁA NR LIV/496/2010
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010 r. Nr 55 poz.755)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1.Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Miasta Władysławowa:
1)0,70 zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2)0,70 zł od emerytów i rencistów
3)1,50 zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową
2.Osoby te powyższą opłatę uiszczą wg właściwych stawek określonych w ust. 1 do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.

§ 2

1.Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
od osób fizycznych przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach namiotowych, kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele nieruchomości.
2.Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie książki meldunkowej zaewidencjonowanej w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
W przypadku prowadzenia ewidencji meldunkowej za pomocą programu komputerowego fakt ten należy zgłosić w kasie Urzędu.
3.Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie zgodności poboru opłaty miejscowej będzie książka meldunkowa.
4.Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 3

Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty.

§ 4

Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza się na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXXIX/375/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia
28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.Atrakcje

Aleja Gwiazd

Cetniewo Aleja Gwiazd Sportu

Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie to aleja z gwiazdami z brązu z wypisanymi imionami i nazwiskami sportowców i nazwami dyscyplin. Aleja jest obok Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS Cetniewo i jest pomiędzy ulicami Sportową i Morską.

turystyczne

COS Cetniewo

Władysławowo COS Cetniewo

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich CETNIEWO jest kompleksem sportowo-rekreacyjnym i konferencyjnym z bazą hotelową, SPA, sportową, basenem, boiskami, kortami tenisowymi położonym tuż nad samym morzem we Władysławowie – dzielnica Cetniewo. Wjazdy i wejście na teren COS Cetniewo jest od: Aleja Żeromskiego 52 (główne wejście) i ulica Sportowa (boczne wejście).

Władysławowa I

Port rybacki

Władysławowo Port rybacki

Port w miejscowości Władysławowo jest położony nad otwartym morzem. Jest portem rybackim z przystanią żeglarską i pasażerską. Wejście na teren portu we Władysławowie jest bezpłatne. To raj dla pasjonatów wędkarstwa morskiego i połowów dorsza we Władysławowie. Wjazdy i wejście na teren portu jest od ulicy Hryniewickiego i od Portowej. To dobre miejsce na spacer z dziećmi.

Cetniewa

Dom Rybaka

Władysławowo Dom Rybaka

Budynek z lat pięćdziesiątych XX wieku. Jest położony na końcu ulicy generała Józefa Hallera naprzeciwko dworca PKP we Władysławowie. Z racji swojego kształtu jest często mylony przez turytów z kościołem. Wspominał o tym nawet Zbigniew Wodecki. Obecnie znajduje się tutaj Urząd Miejski, przychodnia,apteka, bankomat.