Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Cetniewo Oleńka pokoje gościnne 84-120 Władysławowo ul. Cetniewska 15 telefon 880 574 453

2. Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

a) realizacja umowy wynajmu pokoju gościnnego w obiekcie Cetniewo Oleńka, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu Cetniewo Oleńka w trakcie pobytu, zgodnie z RODO art 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej),

c) wywiązanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z Ordynacją Podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

3. Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych które przetwarza Administrator,

b) sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora,

c) żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.

5. Odbiorcami danych osobowych są:

a) Urząd Miejski we Władysławowie ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo w celu uiszczenia opłaty miejscowej,

b) Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatków,

c) Bank w którym konto posiada Administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto,

d) Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji.

6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji żądania podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Cetniewo Oleńka - przedsiębiorcy zapewniającemu hosting strony internetowej, w przypadku kontaktu mailowego.

7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.