opłata miejscowa (klimatyczna)

Stawki opłat miejscowych, popularnie zwanych klimatycznymi są regulowane uchwałami rad miejskich lub gminnych. Opłatę płaci każdy turysta przyjeżdżający na wakacje do miejscowości wypoczynkowej. Pobierana jest za każdy dzień pobytu. Pobrane kwoty właściciele kwater są zobowiązani do przekazywania ich samorządowi. W założeniu opłaty miejscowe powinny być przeznaczone na cele turystyczne.

Jak wyjaśnia Urząd Miejski we Władysławowie w swojej ulotce informacyjnej na temat opłaty miejscowej zatytułowanej hasłem Wynajmuję z głową pobieram miejscową:

"... Opłata miejscowa pobierana jest w miejscowościach turystycznych na całym świecie. Jest częściową rekompensatą zwiększonych kosztów funkcjonowania w okresie wzmożonego ruchu turystycznego: utrzymania czystości, sprzątania plaż, większej liczby patroli Straży Miejskiej i Policji, renowacji i budowy infrastruktury turystycznej, dróg i chodników, obsługi przenośnych toalet czy utrzymania zieleni.

Władysławowo przez cały rok licznie odwiedzane jest przez turystów. Dlatego tak ważne jest pobieranie opłaty miejscowej, która poza wspomnianymi aspektami przeznaczona jest na działania promocyjne naszej gminy. ...".

Na podstawie uchwała Nr XL/682/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo aktualnie obowiązującą stawką opłaty miejscowej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdą rozpoczętą dobę pobytu na obszarze Gminy Władysławowo jest 2,50zł.

Dane archiwalne

UCHWAŁA NR XXV/360/2020 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2021
jest pod adresem https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/podatki-i-oplaty-lokalne Podatki i opłaty lokalne

Stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Miasta Władysławowa na 2014 rok można sprawdzić pod adresem edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2013/3930/akt.pdf

Poniżej tekst uchwały regulującej stawki opłat we Władysławowie na rok 2011 ze strony internetowej UM Władysławowo - bip.wladyslawowo.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNjgzLDI2Myk=

UCHWAŁA NR LIV/496/2010
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie
administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010 r. Nr 55 poz.755)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1.Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Miasta Władysławowa:
1)0,70 zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2)0,70 zł od emerytów i rencistów
3)1,50 zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową
2.Osoby te powyższą opłatę uiszczą wg właściwych stawek określonych w ust. 1 do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.

§ 2

1.Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
od osób fizycznych przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach namiotowych, kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele nieruchomości.
2.Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie książki meldunkowej zaewidencjonowanej w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
W przypadku prowadzenia ewidencji meldunkowej za pomocą programu komputerowego fakt ten należy zgłosić w kasie Urzędu.
3.Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie zgodności poboru opłaty miejscowej będzie książka meldunkowa.
4.Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 3

Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty.

§ 4

Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza się na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXXIX/375/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia
28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Film: